Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van het door TalentZ B.V. aangeboden Platform en aanverwante diensten staan beschreven.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TalentZ B.V. en Ondernemers met betrekking tot het gebruik van de diensten zoals die worden aangeboden op het Platform, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 3. Platform: de door TalentZ B.V. ontwikkelde, onderhouden en geleverde online dienst op de Website, welke dienst betrekking heeft op het enerzijds aanbieden van een online vacatures- en stageopdrachtenplatform ten behoeve van Gebruikers en anderzijds betrekking heeft op het automatisch Matchen van deze Gebruikers op basis van op het Platform door Gebruikers ingevoerde informatie.
 4. Gebruikers: de internetgebruikers die op welke manier dan ook gebruikmaken van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Ondernemers en Studenten.
 5. Student: de stageopdracht zoekende of werkzoekende persoon die een Account aanmaakt op het Platform en/of anderszins van het Platform gebruikmaakt.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account aanmaakt op het Platform en/of anderszins van het Platform gebruikmaakt.
 7. Account: persoonlijke sectie van Ondernemers en Studenten waarbinnen voorkeuren, eigenschappen en/of vaardigheden kunnen worden opgegeven en waarbinnen Studenten een curriculum vitae (cv) kunnen uploaden.
 8. Matchen en/of Matching: het op basis van door Gebruikers ingevoerde informatie automatisch koppelen (matchen) van Gebruikers.
 9. Baanvacature: daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande baanvacatures van een Ondernemer waarop een Student kan reageren.
 10. Stageopdracht: de via het Platform aangeboden stageopdracht waarop een Student kan reageren, naar aanleiding waarvan een stageovereenkomst in welke vorm dan ook tot stand kan komen tussen Ondernemer en Student.
 11. Advertentie: een advertentie op het Platform met betrekking tot een openstaande Baanvacature en/of Stageopdracht.
 12. Website: de website te vinden op de domeinnaam: www.talentz.nl, of andere domeinnamen, althans Websites die door TalentZ B.V. worden beheerd voor het ter beschikking stellen van haar producten en/of diensten.
 13. Servers: de door of ten behoeve van het gebruik van het Platform beheerde, bij elkaar horende computers en aanverwante hardware, met daarop de webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur, of databasesoftware.
 14. TalentZ B.V.: de besloten vennootschap TalentZ B.V. (KvK-nummer 74259199), statutair gevestigd te Spanbroek en kantoorhoudende te (1715 GG) Spanbroek aan de C.N. Appelstraat nr. 8, nader te noemen: ‘TalentZ’.

Artikel 2 - Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de door TalentZ geëxploiteerde websites, waaronder www.talentz.nl en meer in het bijzonder op de toegang tot en het gebruik van het Platform door Gebruikers op welke manier dan ook.
 2. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op de tussen TalentZ en Ondernemers gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de door TalentZ aangeboden producten en/of diensten, alsmede op de hieruit voortvloeiende Overeenkomsten.
 3. Toepasselijkheid van eventuele (afwijkende) algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 5. Indien TalentZ niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat TalentZ het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Gebruiker omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 7. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van TalentZ, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. TalentZ is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken, dan wel te wijzigen.
 2. Overeenkomsten kunnen naar keuze van de contractspartijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten c.q. tot stand komen. TalentZ beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van TalentZ blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal TalentZ de Gebruiker waarmee een Overeenkomst is gesloten hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. TalentZ kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan desbetreffende Gebruiker.
 4. Mocht de Overeenkomst namens de Gebruiker worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat desbetreffende Gebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf Gebruiker.
 5. TalentZ is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 6. TalentZ is gerechtigd en bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder in het kader van een overdracht van (een gedeelte van) de door haar gedreven onderneming.
 7. De Gebruiker kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Gebruiker verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. TalentZ behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan TalentZ nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Gebruiker, onverminderd het recht en de mogelijkheid van TalentZ om ten opzichte van de Gebruiker wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Gebruiker dan verplicht is.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van TalentZ blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal TalentZ de Gebruiker hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. TalentZ kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Gebruiker.

Artikel 4 - De dienst

 1. TalentZ biedt een Platform aan waarop Gebruikers, mede aan de hand van de op het Platform door Ondernemers geplaatste Advertenties, met elkaar in contact kunnen komen in het kader van selectie en/of werving van stagiaires en personeel. Speciaal hiervoor biedt TalentZ een automatisch Matchingsysteem tussen Gebruikers aan op basis waarvan Gebruikers op het Platform automatisch aan elkaar worden gekoppeld. Deze automatische Matching vindt plaats op grond van de informatie die door Gebruikers op het Platform is ingevoerd.
 2. TalentZ probeert Gebruikers mede op basis van het door TalentZ ontwikkelde Matchingsysteem in positieve zin tot elkaar te brengen. TalentZ is echter nadrukkelijk geen partij bij een overeenkomst tussen Gebruikers, noch de totstandkoming hiervan. Bovendien kan TalentZ niet garanderen dat daadwerkelijk een overeenkomst tussen Gebruikers tot stand komt, noch garanderen dat Gebruikers aan elkaars verwachtingen en/of wensen voldoen, ongeacht de eventuele Matching van Gebruikers.
 3. Hetgeen onder lid 2 bepaald, brengt met zich dat TalentZ op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de uit de eventuele tussen Gebruikers tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, dan wel enige verplichting gerelateerd aan de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van een arbeids- dan wel (stage)opdrachtovereenkomst.
 4. Gebruikers bepalen zelf welke informatie op het Platform wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd en/of gedeeld. TalentZ draagt geen kennis van deze informatie. Gebruikers zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. TalentZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Platform opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. TalentZ is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde en/of gedeelde informatie te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Gebruikers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. TalentZ biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijk recht zulks toestaat, aan op een “zoals het is ” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke en/of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert TalentZ niet:
  1. dat de informatie op het Platform, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie, juist, volledig, geschikt, actueel, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  2. dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, een en ander in samenhang met het bepaalde in lid 6 van onderhavig artikel;
  3. dat derden niet het Platform en/of de systemen van TalentZ onrechtmatig zullen gebruiken.
 6. TalentZ behoudt zich het recht voor om zoekopdrachten voor stages en vacatures, de inhoud van Accounts, waaronder curricula vitae te wijzigen, dan wel te verwijderen indien dit naar het oordeel van TalentZ noodzakelijk is in verband met overtreding van geldende wet- en regelgeving en/of verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige voorwaarden. TalentZ behoudt zich het recht voor om teksten op het Platform en/of in Accounts te verwijderen die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.
 7. TalentZ is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden, aanpassen en/of verbeteren van de gebruikerservaring van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TalentZ ontstaat. TalentZ is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 5 - Gebruik van het Platform

 1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dienen Gebruikers een Account aan te maken conform de instructies op de Website, rekening houdend met de bepalingen zoals neergelegd in onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Alleen Gebruikers die (wettelijk) bevoegd, dan wel gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Website en het Platform, zijn gerechtig een Account aan te maken.
 3. Gebruikers zullen op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van TalentZ en/of derden. Indien het TalentZ ter kennis komt dat gegevens die met behulp van het Platform worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is TalentZ gerechtigd deze gegevens per direct en zonder voorafgaande mededeling van de server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verlenen de Gebruikers toestemming aan TalentZ om alle inbreukmakende gegevens van de server te verwijderen en te vernietigen. TalentZ zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.
 4. TalentZ en Gebruikers zijn verplicht de door TalentZ verstrekte en/of door Gebruikers aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.
 5. TalentZ is niet aansprakelijk voor misbruik, of verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden door Gebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruikers om erop toe te zien dat aanmeldingen op het Platform geschieden door Gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn. In het geval gebruikersnamen en/of wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan dient TalentZ hiervan door Gebruikers onverwijld, schriftelijk, op de hoogte te worden gebracht.
 6. Het is Gebruikers niet toegestaan om informatie en gegevens die van TalentZ wordt ontvangen in het kader van het gebruik van het Platform openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorgeven van informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.
 7. Gebruikers vrijwaren TalentZ voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op TalentZ zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Gebruikers van het Platform is gemaakt.

Artikel 6 - Geheimhouding

 1. Zowel TalentZ als Gebruikers zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel via het Platform verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van andere partij(en).
 2. Het is de Gebruikers van het Platform uitdrukkelijk verboden de persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden met andere te delen. Indien en voor zover één of meerdere Gebruikers in strijd handelen met deze bepaling, dan is TalentZ hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en aanvaardt zij te dien aanzien op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
 3. Gebruikers verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over TalentZ ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien Gebruikers aantonen dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 4. De Ondernemer draagt er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in dit artikel omschreven wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in dit artikel bedoelde informatie.
 5. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Gebruiker per overtreding aan TalentZ een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (tienduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,-- (duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan TalentZ van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 7 - Privacy en veiligheid

 1. Het gebruik van het Platform kan leiden tot de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 onder 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de door TalentZ aangeboden diensten en aanverwante activiteiten en is in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften ter zake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van TalentZ en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 3. TalentZ zal zich inspannen om maatregelen te treffen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. TalentZ zal met name zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Gebruikers van het Platform Webapplicatie. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van TalentZ ter inzage beschikbaar gesteld aan Gebruikers. De Gebruikers van het Platform worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti- phishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die TalentZ beschikbaar stelt.
 4. Ter zake de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede ter zake de verplichtingen die dienaangaande op TalentZ rusten, verwijst TalentZ naar haar Privacy Statement zoals gepubliceerd op haar website: www.talentz.nl.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

 1. Gebruikers hebben het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te stoppen en een Account (inclusief de eventueel aan het Account gekoppelde Baanvacatures en/of Stageopdrachten) te verwijderen. In het geval TalentZ reeds tot uitvoering van een Overeenkomst is overgegaan, dan zal er ten gevolge van een eventuele stopzetting van het gebruik van het Platform en/of verwijdering van een Account geen restitutieplicht op TalentZ komen te rusten en zal TalentZ derhalve niet gehouden zijn kosten ten aanzien van de plaatsing van één of meerdere Baanvacatures te crediteren aan de Gebruiker die gebruikmaking van het Platform stopzet en/of zijn Account verwijdert.
 2. TalentZ is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om:
  1. de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
  2. Accounts van Gebruikers tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen;
  3. de toegang tot het Platform te beëindigen en/of te weigeren, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruikers handelen in strijd met deze voorwaarden en/of de TalentZ van mening is dat het handelen van Gebruikers schade of aansprakelijkheid aan andere Gebruikers, derden of aan het Platform en/of TalentZ kunnen toebrengen. TalentZ is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker tegen wie de maatregel wordt opgelegd.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en schade

 1. TalentZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het Platform en/of aanverwante dienstverlening of de onmogelijkheid om het Platform en/of aanverwante dienstverlening te gebruiken, tenzij de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van TalentZ. In dat geval is TalentZ enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van TalentZ wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van TalentZ om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot maximaal € 5.000,--. TalentZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Ondernemer daarbij inbegrepen.
 3. TalentZ is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TalentZ.
 5. ndien het functioneren van het Platform wegens een bepaald handelen van Gebruikers in gevaar wordt gebracht, is TalentZ gerechtigd om zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot het Platform te blokkeren.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van TalentZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van TalentZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden TalentZ van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, malfuncties op apparaten (pc’s, tablets etc.) van Gebruikers, wanprestatie van derden die door TalentZ zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
 3. Ingeval van overmacht heeft TalentZ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Ondernemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 11 - Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en/of aanverwante diensten behoren uitsluitend toe aan TalentZ en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd ten behoeve van het gebruik van het Platform, waaronder het materiaal dat door Gebruikers in de Accounts is aangeleverd, alsmede is aangeleverd door de plaatsing van Advertenties, of anderszins.
 2. Anders dan voor het gebruik van de functionaliteiten van het Platform is vereist, is het de Gebruikers niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van TalentZ te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval TalentZ aan Gebruikers toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat deze er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van TalentZ. Het is Gebruikers voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van TalentZ, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat het publiek wordt misleid.
 3. Het is gebruikers niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TalentZ, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TalentZ, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud hiervan herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van artikel 1 sub d van de Databankenwet.
 4. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Gebruiker een direct opeisbare boete van € 10.000,-- (tienduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,-- (duizend euro) voor elke dag of een deel van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door TalentZ geleden schade indien deze schade meer bedraagt dan voormelde boetes.

Artikel 12 - Verkoopmateriaal

 1. Promotiemateriaal dat wordt verstrekt door TalentZ aan Gebruikers, waaronder maar niet beperkt tot displays, standaarden, brochures, monsters, samples, demonstratiemodellen etc., mogen alleen door de Ondernemer worden gebruikt ten behoeve van de (weder)verkoop en promotie van TalentZ producten en/of diensten. Voornoemd promotiemateriaal blijft eigendom van TalentZ. In het geval dat een Ondernemer staakt met het aanschaffen van TalentZ producten en/of diensten en zich zal wenden tot een concurrerende merk of concurrerende partij, heeft TalentZ het recht om het promotiemateriaal te revindiceren van de Ondernemer. De Ondernemer verplicht zich alsdan tot het onmiddellijk teruggeven van het promotiemateriaal. TalentZ is bovendien gerechtigd tot het terugnemen van het promotiemateriaal indien de Ondernemer failliet wordt verklaard, zijn betalingsverplichting niet nakomt, de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard op de Ondernemer en/of er beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Ondernemer. In voornoemde gevallen is de Ondernemer aldus op eerste verzoek verplicht en gehouden tot teruggave van al het verstrekte promotiemateriaal aan TalentZ.
 2. De Ondernemer zal, bij voorbaat, zijn volledige medewerking geven aan TalentZ tot het herstellen van promotiemateriaal.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen TalentZ en Ondernemers, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 14 - Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van Overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

Inhoudsopgave