Nazorg en ontwikkeling bij gesloten stortplaatsen.

bij Provincie Gelderland  -  Arnhem
0
205
23-06-2021

Over deze stage

Stage bij afdeling Uitvoering Werken: nazorg en ontwikkeling bij gesloten stortplaatsen.

De Provincie draagt vanuit de Wet milieubeheer financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen. De afdeling Uitvoering Werken (UW) geeft hier invulling aan volgens de locatie specifieke nazorgplannen. Nazorgplannen worden opgesteld door de stortplaatsexploitant, beoordeeld door de afdeling UW, gevolgd door instemming van Gedeputeerde Staten (GS).

Nazorgplannen omvatten taken voor beheer en onderzoek voor instandhouding van diverse voorzieningen en ter voorkoming van humane en ecologische risico’s. Daarnaast omvat het diverse monitoring en meting om te volgen hoe de gesloten stortplaats zich ontwikkelt (afname hoeveelheden percolaat en stortgas en klink van het stort) en of verontreinigingen ontstaan dan wel dat bestaande verontreinigingen zich stabiliseren, verminderen of uitbreiden.
Na sluiting van een stortplaats voert de afdeling Uitvoering Werken (UW) deze nazorgtaak uit. Programmatisch wordt invulling gegeven aan de beheer- en onderhoudsactiviteiten als ook aan de monitoringtaak. De nazorg portefeuille anno 2021 bestaat uit 10 stortplaatsen, 1 depot voor baggerspecie en 6 (kleine) baggerdepots.
Om de adequate nazorg nu en ook op de lange termijn te garanderen beheert de provincie vanuit de afdeling UW een nazorgfonds. Om dit fonds te vullen heft de provincie belasting bij de exploitanten en verkrijgt zij rendement op het reeds opgebouwde kapitaal.

Het team nazorg stortplaatsen binnen de afdeling UW verzorgt zowel de milieutechnische als financiële zaken rond de nazorg en heeft hierin een coördinerende rol. Bij de uitvoering van deze nazorgtaak zijn een aantal vraagstukken naar boven  gekomen, waarbij een nadere studie gewenst is.

Team nazorg stortplaatsen bied je graag de mogelijkheid om een opdracht binnen dit boeiende vakgebied te doen. Bij een stage- of afstudeeropdracht krijg je een algemene introductie in het werkveld van het team nazorg stortplaatsen (wet- en regelgeving, milieutechnische maatregelen, fondsbeheer, etc.). Vervolgens kan een verdiepingsslag worden gemaakt in één van de onderstaande onderwerpen:

1. Percolaat ontwikkeling gesloten stortplaatsen
Vraagstelling/onderzoek items:
• Inventariseren percolaatgegevens (vuilwater in/uit het stortlichaam) bij de Gelderse stortplaatsen die voorzien zijn van een bovenafdichting (gesloten stortplaatsen en nog te sluiten stortplaatsen en voormalige stortplaatsen met onder- en bovenafdichting)
• Prognose o.b.v. extrapolatie versus prognose o.b.v. theoretische beschouwing
• Vergelijk / invloed weersomstandigheden (natte/droge periode)
• Vergelijk / invloed onderhoudswerkzaamheden drainage (doorspuiten, hoeveel werkwater?)
• Invloed grondwaterstand ?
• Gebruikte apparatuur, meet- en registratietechniek, ijken/kalibratie
• Gesloten systeem? Mogelijke lekstromen? Instroom hemelwater?

2. Stortgasontwikkeling en verwerking gesloten stortplaatsen
Vraagstelling/onderzoek items:
• Inventariseren stortgasgegevens Gelderse stortplaatsen die voorzien zijn van een bovenafdichting (gesloten stortplaatsen en nog te sluiten stortplaatsen)
• Prognose o.b.v. extrapolatie versus prognose o.b.v. theoretische beschouwing
• Gebruikte verwerkingsmethoden (actief: onttrekken en benutten of affakkelen / passief: bio- of compostfilter); wie, wat, waar en waarom
• Gebruikte meet- en registratietechniek, onderhoudsvereisten
• Overstap van actief naar passief: wanneer, waarom en waarmee
(Onderzoek de mogelijkheden om stortgas af te breken, waarbij gefocust wordt op scenario’s met lage debieten. Voorstellen doen voor toepassing van biofilters en/of alternatieven.)

3. Zetting en klink bij stortplaatsen
Vraagstelling/onderzoek items:
• Inventariseren meetgegevens klink en zetting bij Gelderse stortplaatsen die voorzien zijn van een bovenafdichting (gesloten stortplaatsen en nog te sluiten stortplaatsen)
• Gebruik meetmethoden: raster, vaste punten (tegels, bakens, bouten)
• Helling/talud versus vlakke terreindelen
• Theoretische modellen
• Prognose o.b.v. extrapolatie meetgegevens versus prognose o.b.v. theoretische beschouwing
• Verbetervoorstellen

Praktische info

We zijn op zoek naar een stagiair die in september 2021 kan starten voor een stage voor 32 uur per week. Je krijgt een stagevergoeding (€271,02 obv 32 uur), een leen laptop en telefoon.  Je zal deels thuis en deels op kantoor in Arnhem kunnen werken (volgens de dan geldende coronamaatregelen).

Gelet op de beperkte personele bezetting binnen het team, kunnen we slechts 1 student per periode een plek bieden.

Tijdens je stage lever je een belangrijke maatschappelijke bijdrage.  Heb je verschillende mogelijkheden om een netwerk op te bouwen. Hier heb je ook na je stage profijt van! Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je tijdens je stage ontdekt wat je in je toekomstige loopbaan wilt gaan doen. Je mag dus gebruik maken van het leerplatform en je aanmelden voor trainingen/workshops binnen provincie Gelderland.

Studierichting: HBO Milieutechniek, Geotechniek, Civiele techniek of een vergelijkbare opleiding. 

Studiejaar: 3e of 4e jaar

Voor meer informatie kun je terecht bij Wouter van Hoorn, programmaleider, te bereiken via  w.van.hoorn@gelderland.nl  of 026-3599963. 

Je kunt reageren tot en met 1 augustus 2021 via: https://www.werkeningelderland.nl/stage/stage-nazorg-en-ontwikkeling-bij-gesloten-stortplaatsen/ 

Stageperiode: 13 september 2021 t/m 28 februari 2022.

Wat je moet bezitten

Dit zijn vaardigheden en competenties die je reeds moet bezitten om de functie goed te kunnen uitoefenen

Competenties 
Competenties zijn een verzameling van kennis aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

 • Discipline
 • Initiatief
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen & organiseren

Vaardigheden 
Vaardigheden zijn activiteiten waar je goed in bent.

 • Communiceren
 • Besluitvaardigheid
 • Accuraat
 • Aanpakken
 • Verantwoordelijkheidsgevoel

Wat je gaat leren

Dit zijn vaardigheden en competenties die je in deze rol verder kunt ontwikkelen.

Competenties 
Competenties zijn een verzameling van kennis aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

 • Luisteren
 • Oordeelsvorming
 • Optreden
 • Plannen & organiseren
 • Presenteren
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid

Vaardigheden 
Vaardigheden zijn activiteiten waar je goed in bent.

 • Analytisch
 • Besluitvaardigheid
 • Samenwerken

Wil je solliciteren op deze stage?

Login of maak snel je account aan. TalentZ maakt een slimme match tussen jou en het bedrijf! Zo zie je direct of deze stageplaats bij jou past!

Vacature eigenschappen

 • 250+ medewerkers
 • €304 - €304 p/m
 • Meewerkstage
 • HBO/WO
 • 3e jaar
 • 4e jaar
 • Civiele Techniek
 • Milieukunde

Deel deze vacature